• Υδρόμετρα ορειχάλκινα βόλτας
  • Υδρόμετρα χυροσιδηρά φλαντζωτά