ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΓΙΟΞΑΣ ΑΕΕ & ΜΕΤΑΛΙΚΑ ΑΕ

Οι κάτωθι γενικοί όροι διέπουν όλες τις πωλήσεις που γίνονται από τις Εταιρείες Γιόξας ΑΕΕ και Μετάλικα ΑΕ, εφεξής «Η Εταιρεία» εκτός αντίθετης γραπτής συμφωνίας με τον πελάτη.

Οι όροι είναι ουσιώδεις, ισχύουν σε κάθε σύμβαση πώλησης μεταξύ πωλήτριας και αγοραστή, και υπερισχύουν έναντι κάθε προφορικής συμφωνίας.

Με τον όρο «αγοραστής» εννοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο αντισυμβαλλόμενο της πωλήτριας Εταιρείας.

Τιμές : οι προσφερόμενες τιμές ισχύουν μόνο για την εκάστοτε παραγγελία και δεν περιλαμβάνουν φόρους, έξοδα, δασμούς, μεταφορικά έξοδα μη συμφωνημένα, Τραπεζικά έξοδα, ασφάλιστρα ή άλλη επιβάρυνση ή αμοιβή τρίτου, μη συμφωνημένα γραπτώς. Οι τιμές που αναγράφονται στα Τιμολόγια πώλησης είναι οι συμφωνηθείσες.

Πληρωμή : η εξόφληση του τιμολογίου πώλησης αποδεικνύεται με επίσημη απόδειξή μας. Η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται από την Εταιρεία ως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των τιμολογίων που αφορούν την πώλησή τους, αλλά και κάθε άλλης τυχόν αξίωσης της Εταιρείας από οποιαδήποτε αιτία περιλαμβανομένων τυχόν νομίμων τόκων και εξόδων.

Εκτέλεση Παραγγελιών : Η Εταιρεία θα προμηθεύσει τα εμπορεύματα που περιγράφονται στην επίσημη συμφωνηθείσα παραγγελία ενώ δεν είναι υπεύθυνη για την (πλήρη ή μερική) μη εκτέλεση παραγγελίας και για οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των εμπορευμάτων οφειλόμενη σε γεγονότα εκτός ελέγχου της Εταιρείας (γεγονότα ανωτέρας βίας, της αδυναμίας προμήθειας υλικών από τις συνήθεις πηγές ή στις συνήθεις τιμές, των καθυστερήσεων των μεταφορικών μέσων, του εμπορικού αποκλεισμού, και άλλων παρόμοιων γεγονότων). Καθυστέρηση παράδοσης των προϊόντων από την Εταιρεία δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της παραγγελίας από τον Αγοραστή. Οι χρόνοι παράδοσης που αναγράφονται στην Προσφορά της Πωλήτριας Εταιρείας είναι ενδεικτικοί.

Παράδοση των εμπορευμάτων : η υπογραφή του Δελτίου Αποστολής ή του Τιμολογίου-Δελτίου Αποστολής εκ μέρους του Αγοραστή ή άλλου προσώπου εξουσιοδοτημένου από τον Αγοραστή, αποτελεί απόδειξη ανεπιφύλακτης ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής των προϊόντων που αναφέρονται σε αυτό και αποδοχής από τον Αγοραστή όλων των όρων και συμφωνιών που αναγράφονται στο παρόν παραστατικό ή άλλο έγγραφο της Εταιρείας. Τα εμπορεύματα παραδίδονται σε μεταφορέα εφόσον ζητηθεί από τον Αγοραστή και ταξιδεύουν με κίνδυνο και ευθύνη του Αγοραστή.

Επιστροφές : Επιστροφές δεν γίνονται δεκτές παρά μόνο εντός 10 ημερών από την αγορά,  με την σύμφωνη γνώμη της Εταιρείας εγγράφως αποδεικνυόμενης ενώ δεν γίνεται αποδεκτή επιστροφή προϊόντων ποιοτικά υποβαθμισμένα ή με αλλοιωμένη συσκευασία. Στην περίπτωση επιστροφής το κόστος επιβαρύνει αποκλειστικά τον επιστρέφοντα.

Ευθύνη Εταιρείας : Η Εταιρεία εμπορεύεται προϊόντα που συμμορφώνονται με τις τυπικές τεχνικές προδιαγραφές αυτών. H Εταιρεία δεν ευθύνεται για ζημία ή διαφυγόντα κέρδη του Aγοραστή ή Τρίτου σε περίπτωση που ο Αγοραστής δεν προέβη σε ποιοτικό και ποσοτικό έλεγχο προ της χρήσης των εμπορευμάτων, ούτε ευθύνεται για την αποκατάσταση ζημιάς που τυχόν προκληθεί πέραν της αξίας των πωληθέντων εμπορευμάτων.

Ενημέρωση επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων του Αγοραστή : η πωλήτρια Εταιρεία δικαιούται να αναζητήσει τυχόν δεδομένα που αφορούν τον Αγοραστή με σκοπό την αξιολόγηση τυχόν αναλαμβανόμενου συναλλακτικού κινδύνου στα πλαίσια της συνεργασίας Πωλητή Αγοραστή.

Η αποδοχή συναλλαγής με την Εταιρεία σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Αγοραστή των όρων της παρούσης και ότι για την επίλυση τυχόν διαφορών με την πωλήτρια Εταιρεία αρμόδια είναι τα δικαστήρια της Αθήνας για την Γιόξας ΑΕΕ και τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης για την Μετάλικα ΑΕ και εφαρμοστέο Δίκαιο το Ελληνικό.