• Καλύμματα φρεατίων με πλαίσια, στρογγυλά & τετράγωνα
  • Σχάρες ρείθρων, πεζοδρομίων, χώρων στάθμευσης & τάφρων οδών