Τομείς Δραστηριότητας

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ Διυλυστήρια
Τρόφιμα/ Ποτά
Χημικά/ Φαρμακευτικά
Χαρτοβιομηχανία
Παραγωγή ενέργειας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΝΕΡΟΥ
Ύδρευση & Άρδευση
Φράγματα
Βιολογικοί καθαρισμοί
Αφαλατώσεις

ΝΑΥΤΙΛΙΑ
Ναυπηγεία/ Επισκευαστικές ζώνες
Εφοδιαστικός κύκλος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Δημόσια Έργα
Κτηριακά Έργα
Ενεργειακά Έργα
Έργα στο εξωτερικό
Έργα υποδομής

ΘΕΡΜΑΝΣΗ/ ΚΤΗΡΙΑΚΑ/ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ Θέρμανση με Πετρέλαιο
Θέρμανση με Φυσικό Αέριο
Κλιματισμός
Πυρόσβεση
Υδραυλικά Εξαρτήματα